KONTAKT

 

Telefon:

E-mail:

Strona www:

Kim jesteśmy

 

      Stowarzyszenie Józefinki powstało latem 2009r.Rejestrację w KRS uzyskało 9.12.2009r. ale od chwili pierwszego zebrania założycielskiego brało czyny udział w organizowaniu imprez na terenie Gminy Rusinów. W sierpniu 2009r. zorganizowałyśmy poczęstunek dla 500 osób biorących udział w imprezie ogólno gminnej rozgrywek piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rusinów. Uczestniczyłyśmy w organizowaniu Spotkania wigilijnego dla osób samotnych z naszej gminy razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rusinowie. Projekt powstania naszego stowarzyszenia zrodził się podczas wizyty studyjnej w Bielinach gdzie poznałyśmy bardzo aktywne koła kobiece. Głównym inicjatorem pomysłu została Ewa Wożniak obecnie w/ce prezes stowarzyszenia. Obecnie w szeregach stowarzyszenia swoje deklaracje złożyło 32 członkinie. Prezesem Stowarzyszenia wybrana została Danuta Papis.

 

Cele statutowe Stowarzyszenia

 

 1. aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi Rusinów, gminy Rusinów
 2. przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury
 3. inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zabytków architektury i krajobrazu
 4. wspieranie wszelkich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli
 5. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej
 6. działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym
 7. podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku
 8. wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 9. wpieranie działalności kulturalno – oświatowej
 10. wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
 11. wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi
 12. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży
 13. wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych
 14. pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin
 15. pomoc dla osób starszych, chorych i opuszczonych
 16. pomoc i organizacja wolontariatu
 17. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i grup obywatelskich
 18. wspieranie inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

 

    Nasze Stowarzyszenie działa społecznie, utrzymujemy się ze składek członkowskich do czerwca 2012 roku nie otrzymaliśmy żadnej dotacji na nasze działania statutowe. Członkinie z naszego Stowarzyszenia co roku biorą czynny udział w szkoleniach z programów unijnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania <Wszyscy Razem> 

   

     Stowarzyszenie korzysta z pomocy Urzędu Gminy, współpracujemy z Lokalną Grupą Działania „Wszyscy Razem”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Rusinowie i radnymi naszej gminy.